Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Vizualizacija sustava linearnih jednadžbi

Zadatak

Načinite dinamičnu sliku koja vizualizira rješenje sustava linearnih jednadžbi. Bilješka: Takva dimančina slika može se također koristiti za vizalizaciju ...
  • rješenja sustava funkcija.
  • jednadžba jedne varijable unosom svake strane jednadžbe kao jednu od dvije funkcije.

Koraci konstrukcije

1.Toolbar Image Unesite lienernu jednadžbu pravac_1: y = m_1 x + b_1 u Unos ( Algebra Prikaz ) zatim stisnite tipku Enter kad završite s unosom.
Savjet: Unos pravac_1 kreira zapis oblika pravac1.
2. GeoGebra će vas pitati želite li stvoriti klizače za varijable m1 i b1. Potvrdite odabirom Izradi klizač.
3.Toolbar ImagePrikažite klizače na Grafičkom Prikazu klikom na bijeli krug pored njihovih unosa unutar Algebra Prikaza.
4.Toolbar ImagePonovite korake od 1 do 3 za jednadžbu pravac_2: y = m_2 x + b_2.
5.Koristite Stilsku Traku kako bi izmijenili boju pravaca i njima pripadnih klizača.

Pokušajte sami...

Koraci konstrukcije ( nastavak )

6.Toolbar ImageKreirajte dinamični tekst unosom Pravac 1: unutar dijaloškog okvira i izaberite pravac_1 iz liste objekata koje se nalaze na kartici koje se nalazi pod Dodatno. Kreirajte dinamični tekst unosom Pravac 2: unutar dijaloškog okvira i izaberite pravac_2 iz liste objekata koje se nalaze na kartici .
7.Koristite Stilsku Traku kako bi izabrali boju za tekstove koji odgovaraju pripadnim pravcima.
8.Toolbar ImageKonstruirajte sjecište točku A pravaca pravac1 i pravac2 koristeći se alatom Sjecište, ili unosom naredbe Sjecište[pravac_1, pravac_2] u Unos na Algebra Prikazu.
9.Toolbar ImageUnesite xkoordinata = x(A) u Unos na Algebra Prikazu. Savjet: x(A) daje x-koordinatu točke presjeka A.
10.Toolbar ImageTakođer, definirajte ykoordinata = y(A). Savjet: y(A) daje y-koordinatu točke presjeka A.
11.Toolbar ImageKreirajte dinamični tekst: statični dio Rješenje: x = i izaberite xkoordinata iz liste objekata na kartici .
12.Toolbar ImageKreirajte dinamični tekst: statični dio y = i izaberite ykoordinata iz liste objekata na kartici .
13.Tekstove kako ih ne bi mogli slučajno premjestiti postavite kao nepomične objekte.