Bisectrius i incentre

La bisectriu d'un angle d'un triangle és la recta que el divideis en dos angles iguals. a. Dibuixeu les tres bisectrius del triangle Les bisectrius es tallen en un punt anomenat incentre. b. Marqueu l'incentre. Agafant com a centre l'incentre es pot dibuixar la circumferència inscrita que és tangent als tres costats. c. Marqueu la projecció ortogonal de l'incentre sobre cada costat (intersecció de la perpendicular traçada des de l'incentre a cada costat) d. Dibuixeu la circumferència inscrita.  Canvieu la forma del triangle i contesteu: Les bisectrius sempre passen pel punt mig del costat oposat? L'incenhtre sempre és interior al triangle?