Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

מרוב עצים לא רואים את היער... גדילה מעריכית

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 2.    מבוס על שאלה ממאגר 802 העוסקת בגדילה מעריכית של עצים ביער. היישום מתאים כמובן גם ללומדים לשאלון 805 או 807. ביישום ניתן לחקור כיצד משפיעים הפרמטרים השונים של פונקצית הגדילה על הגרף הן בייצוג הגרפי, הטבלאי והויזואלי. כמו כן ניתן לעקוב אחר ערכים של הפונקציה.  דף עבודה