Тойргийн градус радиан хэмжээ

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойргийн градус радиан хэмжээ