خاصیت های مستطیل

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: کشف خاصیت های مستطیل
شرح فعالیت: چهار ضلعی ABCD یک مستطیل است، نقاط D,C,B,A را جا به جا کنید تا مستطیل های متفاوتی ایجاد کنید. سپس جاهای خالی زیر را تکمیل کنید. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. در مستطیل اضلاع رو به رو . . . در مستطیل زاویه ها . . . در مستطیل قطرها همدیگر را . . . در مستطیل قطرها با هم . . . با توجه به این فعالیت به سؤالات زیر پاسخ دهید: آیا قطرهای مستطیل همیشه نیمساز زاویه های آن است؟ آیا قطرهای مستطیل همیشه بر هم عمودند؟