اتحاد مکعب مجموع دو جمله:

Topic:
Cube
(a+b)^3=? ..........اتحاد مکعب مجموع دوجمله
تا کنون به این فکر کرده اید که اگر بخواهیدحجم یک مکعب رااضافه کنیدچه قطعاتی را باید به مکعب بچسبانیم؟حجم هریک از این قطعات چقدر است؟هرقطعه کجا قرار می گیرد؟ برای پاسخ به تمام این سوالات به اپلت داده شده دقت کنید.