Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

فعالیت ۷

آیا اگر اندازه دو زاویه و ضلع بین از مثلثی با اندازه دو زاویه و ضلع بین از مثلثی دیگر با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟ برای پاسخ به این سوال، با ابزار داده شده، مثلث ABC را با مشخصات زیر رسم کن: الف) A=۷۵ ب) AB=۵cm پ) B=۲۵
۱- چند مثلث با این مشخصات می‌توانی رسم کنی؟ ۲- آیا اگر اندازه دو زاویه و ضلع بین از مثلثی با اندازه دو زاویه و ضلع بین از مثلثی دیگر، با هم برابر باشند، می‌توان گفت آن دو مثلث با یکدیگر هم‌نهشت‌اند؟