توابع مثلثاتی

:موضوع والد
توابع, مثلثات
توابعمثلثاتحسابانریاضیتابع مثلثاتیCosine