حجم‌ها یا شکل‌های سه بعدی

:موضوع والد
هندسه
هندسهریاضیحجم‌هاسطحVolume