بیضی

:موضوع والد
مقاطع مخروطی
مقاطع مخروطیهندسهریاضیبیضی