Tipus de funcions

En aquest applet es representen alguns dels tipus de funcions més freqüents: rectes, paràboles, funcions racionals, exponencials, logarítmiques i trigonomètriques. Fent variar els paràmetres es veu com influeixen en la gràfica de la funció.

 

David Virgili

 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Catalan / Català
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1304
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute