مثال 2 صفحه 53 هندسه 2

مکان هندسی نقطه ای که از آن دو مماس عمود بر هم بر دایره رسم شده.

 

yaser danesh pazhouh

 
Resource Type
Activity
Tags
هندسه2 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
2325
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute