"Traffic light" in my GeoGebra!

این فعالیت از دو بعد تشکیل شده است. اول اینکه دانش‌آموز برای ساختن ثانیه‌شمار معکوس باید عملا با مفهوم رابطه خطی درگیر شود و این فرصتیست برای پیوند زدن یک سرفصل درسی به یک پدیده در دنیای واقعی. بعد دیگر این فعالیت همان ترسیم چراغ راهنماییست که یک فعالیت نسبتا ساده هندسه محسوب می‌شود

 

Amirmirsaeed

 
Resource Type
Activity
Tags
linear  relations 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
4658
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute