સ્પંદ

ત્રણે સ્લાઈડર બદલીને સ્પન્દની ઘટના નિહાળો .

 

Preksha salvi

 
Resource Type
Activity
Tags
preksha 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1410
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute