તરંગોનું સંપાતીકરણ

સ્લાઈડર" t" ને બદલીને તરંગોનું સંપાતીકરણ મેળવી શકાય છે

 

Preksha salvi

 
Material Type
Activity
Tags
preksha 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
English (United States)
 
 
GeoGebra version
4.2
Views
1391
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute