تغییر در فراوانی 6 عدد متفاوت

شما در اینجا می توانید محتوای متن ها را تغییر دهید و بدین شکا فراوانی را برای عدد های دیگری نیز بدست آورید با تغییر در مقدار لغزنده ها می توانید فراوانی این اعداد را مطابق میل خود تغییر دهید

 

Taraneh Sepahpour

 
Resource Type
Activity
Tags
---------- 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
1507
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute