نمودار دایره ای

فراوانی نسبی را بدست آورید و سپس آن را در 360 ضرب کنید . یک نقطه بر روی دایره را انتخاب کنید و خطی از مرکز به ان نقطه رسم کنید .مقداری که از ضرب فراوانی نسبی در 360 بدست آمده بر اساس زاویه را روی دایره مشخص کنید.و خطی از مرکز بر اساس آن زاویه مشخص کنید و این کار را تا آخرین دسته بدست آورید.

 

Taraneh Sepahpour

 
Resource Type
Activity
Tags
---- 
Target Group (Age)
6 – 10
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
6142
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute