فراوانی

جدولی برای نمایش فراوانی های نسبی و تجمعی ودرصد فراوانی

 

Taraneh Sepahpour

 
Resource Type
Activity
Tags
----- 
Target Group (Age)
11 – 14
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
5.0
Views
1416
Report a problem
 
 
© 2018 International GeoGebra Institute