نمایش اعداد گنگ استثنایی

این کاربرگ جهت آموزش نمایش اعداد گنگی است کهعددزیر رادیکال یک واحد از مجذور کامل کمتر هستند.

 

ostadkarimabbas

 
Material Type
Activity
Tags
algebra  algebra 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
2237
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute