انتگرال معین

روش محاسبه ی سطح زیر منحنی به کمک نرم افزار جئو جبرا

 

nahid.davarpanah

 
Resource Type
Activity
Tags
زیر  محاسبه  مساحت  منحنی  ی 
Target Group (Age)
15 – 18
Language
Persian / فارسی‎
 
 
GeoGebra version
4.0
Views
3970
Report a problem
 
© 2018 International GeoGebra Institute