Bod vně kružnice - spec. případ: sečna a tečna

Hypotéza:

Věta 3.:

Je dána kružnice a její libovolný vnější bod M. Bodem M veďme libovolnou sečnu AB a dále tečnu MT. Potom platí:

|MA||MB|=|MT|2

Neboli: Obsah obdélníku tvořeného úseky sečny je roven obsahu čtverce nad tečnou.

Důkaz:

Důsledek Věty 3. - VZOREC 2