Derivacija funkcije

Autor:
Kristian
Ponovimo: Kako određujemo koeficijent smjera pravca? Promotrite najprije zadanu funkciju. Je li pravac AB tangenta grafa funkcije? Kada će ona postati tangenta? Što se događa s pravcem AB kada se točka B približava točki A? Kako možemo zapisati da je točka B jako blizu točki A? Koji je koeficijent smjera pravca AB? Što se događa s koeficijentom smjera pravca AB kada se točka B približava točki A? Što nam može pomoći prilikom određivanja tangente, odnosno koeficijenta smjera tangente? Odredite taj koeficijent i računski za točku A. Koji je koeficijent smjera tangente? Slaže li se to i s grafički dobivenom tangentom? Promotrite i izračunajte koeficijent smjera i u nekoj drugoj točki. Promotrite i neke druge funkcije.