Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Paràbola 1

En la finestra següent, mou els punts lliscants i observa com es transforma la funció. Respon a les qüestions següents: - Què passa si el valor de a és 3? I si és -2? - Què passa quan canvies b per 3? i quan ho fas per -2? - Quin és el punt del vèrtex? Té alguna relació amb a i b? - Fixa't que la gràfica és simètrica respecte la recta x=a - Fes els càlculs i comprova l'equació de la funció quadràtica.