QPLL01N10b

Les bisectrius dels angles d'un quadrilàter convex formen un segon quadrilàter tal que els angles oposats són suplementaris ([url=http://ggbtu.be/mMajXsIoX]1ª situació[/url]). Quan el primer quadrilàter és un paral·lelogram, el segon és un rectangle tal que les diagonals són paral·leles als costats del paral·lelogram i iguals a la diferència entre els seus costats adjacents.