Одређивање камте

Autor:
Miroslava
Камата се код простог каматног рачуна одређује на следећи начин:             ,             где је                         I износ камате,                         K капитал,                         t време изражено у годинама и                         p  каматна стопа удецималном запису. Вредност капитала са припадајућом каматом је          K+I=K+Kpt=K(1+pt)             K+I=K(1+pt)    ово нам је основна релација за прост каматни рачун.

Primer 4

12 000 динара позајмљено је на 3 године уз годишњу каматну стопу од 6%. Колика је камата?
Image

Задатак 1

Која сума ће донети 32000 динара камате за 2 године, уз номиналну каматну стопу од 25%.
Image

Задатак 2

По коликој каматној стопи је рачината камата од 2700 динара на капитал од 9000 динара за време од 5 година?
Image

Задатак 3

За колико година ће сума од 62 000 динара донети 9 300 динара камате уз стопу од 7,5%.
Image