Problema de Monty Hall

O concurso: Está baseado no programa da televisión estadounidense Let's Make a Deal. Detrás dunha das tres portas pechadas está o gran premio, un coche. O concursante elixe unha das portas. Unha vez elixida, o presentador (que sabe o que hai detrás de cada porta), abre unha das outras dúas, mostrando sempre unha cabra. Nese momento ofrécelle ao concursante a opción de cambiar a súa elección. O dilema: Cal é a millor estratexia para o concursante, manter a súa elección inicial ou cambiar de porta?

Máis información e explicacións sobre o problema de Monty Hall: