Eulerjeva premica

Ponazoritev Eulerjevega izreka o kolinearnosti težišča, višinske točke in središča očrtanega kroga v trikotniku.

Premikajte oglišča trikotnika. Kaj opazite?