Currículum

Aplicació de les tècniques de recompte i del càlcul de probabilitats per resoldre situacions i problemes en àmbits tant científics com socials.

  1. Tècniques de recompte en casos senzills: de les llistes ordenades i els diagrames en arbre a l'estudi de les combinacions.
  2. Independència d'esdeveniments. Experiències successives i proves repetides. Probabilitat condicionada.
  3. L'ajust d'una distribució estadística a un model de probabilitat: la llei normal.