Altures i ortocentre

Tema/es:
Ortocentre
L'altura d'un costat d'un triangle és la recta perpendicular que passa pel vèrtex oposat. a. Dibuixeu les tres altures del triangle. Les altures es tallen en un punt anomenat ortocentre. b. Marqueu l'ortocentre, el punt intersecció de les altures. Canvieu la forma del triangle i contesteu: Les altures sempre passen pel punt mig del costat oposat? L'ortocentre sempre és interior al triangle?