Параболын шүргэгч

Зохиогч:
Amarzaya
Парабол толины тэнхлэгтэй параллель туссан гэрэл ойхдоо параболын фокус дээр тусна. Эсвэл параболын фокусаас туссан цацраг ойхдоо параболын тэнхлэгтэй параллелиар ойно. Энэ чанарыг машины гэрэл, парабол антенн хийхэд ашигладаг.