Statistika ja tõenäosus põhikoolis

Käesolev materjal on koostatud Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistritööna. Peatükke 1.3 ja 2.3 on täiendatud 2019 aasta septembris toimunud 10 Põhja- ja Baltimaade GeoGebra konverentsi tarbeks. Peatükki 1.1 on täendatud 2019 aasta novembris toimunud XLVI matemaatikaõpetajate päevade tarbeks. Peatükki 2.1 on täiendatud 2020 aasta märtsis toimunud kursuse "IKT vahendite kasutamine matemaatika-õppes" praktikumi tarbeks. Antud GeoGebra raamat on mõeldud lisamaterjaliks õpikule ja töövihikule. Õppematerjali peamiseks eesmärgiks on toetada õpilast õppekavas sätestatud õpitulemuste saavutamisel. Kõrvaleesmärgiks on populariseerida GeoGebra kasutamist ja luua eestikeelseid juhendmaterjale töölehtede loomiseks. Õpitulemused: 1. õpilane illustreerib arvandmestikku tulp- ja sirglõikdiagrammiga; 2. õpilane oskab diagramme kirjeldada ja tõlgendada (tulp-, sirglõik- ja sektordiagrammi); 3. moodustab reaalsete andmete põhjal statistilise kogumi, korrastab seda, moodustab sageduste ja suhteliste sageduste tabeli, ning arvutab aritmeetilise keskmise; 4. selgitab tõenäosuse tähendust ja arvutab lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosuse. Antud raamatut saab kasutada mitmel moel: 1. tunnis õpetaja lisaselgitustega; 2. tunnis, õpilase iseseisva tööna; 3. kodus iseseisvalt teema omandamiseks; 4. teema õpetamisel illustreeriva materjalina; 5. antud töölehti võib ka alla laadida ja kasutada "offlines"; 6. antud töölehtedest või raamatust võib teha GeoGebra keskkonnas oma isikliku koopia ning seda meelepäraselt muuta või täiendada; 7. antud töölehtede ja nende loomise juhendite abil on võimalik õppida GeoGebra töölehtede loomist. rita.postov@gmail.com
Statistika ja tõenäosus põhikoolis