Raons trigonomètriques i teorema de Pitàgores

Autor:
afigue11
1. Càlcul de la hipotenusa mitjançant teorema de Pitàgores: canvia el valor dels segments c i b. Tria un valor per a cadascun d’aquests segments i calcula el valor de la hipotenusa amb el teorema de Pitàgores (arrodoneix a les centèsimes). Anota els càlculs a la teva llibreta.Un cop tinguis el valor de la hipotenusa comprova el resultat amb la casella de control. 2.  Càlcul de la hipotenusa mitjançant sinus de l'angle β: canvia el valor dels segments c i b. Tria un valor pel segment c i anota’l juntament amb el valor del angle β. Calcula el valor de la hipotenusa mitjançant la raó trigonomètrica del sinus d’aquest angle. Anota els càlculs a la teva llibreta.Un cop tinguis el valor de la hipotenusa comprova el resultat amb la casella de control. 3. Càlcul de la hipotenusa mitjançant cosinus de l'angle γ: canvia el valor dels segments c i b. Tria un valor pel segment c i anota’l juntament amb el valor del angle γ. Calcula el valor de la hipotenusa mitjançant la raó trigonomètrica del cosinus d’aquest angle. Anota els càlculs a la teva llibreta.Un cop tinguis el valor de la hipotenusa comprova el resultat amb la casella de control. 4. Càlcul del segment b mitjançant tangent de l'angle β: canvia el valor del segment c. Tria un valor per el segment c i anota’ls a la teva llibreta juntament amb el valor del angle β. Calcula el valor del segment b amb la raó trigonomètrica de la tangent. Anota els càlculs a la teva llibreta. Un cop tinguis el valor del segment b comprova el resultat amb la casella de control i amb el valor del lliscador del segment b.