هر نوع تابع

:نویسنده
setareh noorbakhsh
با استفاده از شکل زیر می توانید تابع های مختلف را رسم کنید.
فعالیت: برای دیدن توابع مختلف، شما می توانید: روی تابع نمودار راست کلیک کرده و گزینه ی تعریف مجدداً را انتخاب کنید. شما می توانید با استفاده از جدول زیر، تغییرات مورد نظرتان را اعمال کرده و شکل تابع را با ضابطه ی جدید مشاهده کنید.