Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EI6. Interval Z per la mitjana

Interval de confiança per a la mitjana

(Llibre pàgina 194) En l'exemple es tracta de donar un interval on es troba la mitjana d'una població sabent la mitjana i la desviació típica de la mostra.
Obtenim un error de més/menys 1.73 aproximadament. Per tant podem afirmar que la mitjana de la població és dins l'interval (98,27, 101,73) amb un 99% de probabilitat/confiança (significació 0,01). A la pràctica no sabrem la desviació de la població i haurem d'estimar-la amb la s de la mostra, que s'obté d'una manera semblant a sigma i té un valor proper si n és gran.