کشف فرمول

:نویسنده
farkhonde matin ara
با تغییر لغزنده ها می‌توانید تمام پاره‌خط‌های موجود در یک چندضلعی را ببینید و یا تعداد پاره‌خط‌های گذرنده از چند نقطه را حساب کنید
فرمول تعداد پاره‌خط‌های گذرنده ازn نقطه را طراحی کنید.