Lineaarinen funktio

Lineaarisista eli ensimmäisen asteen polynomifunktioista puhutaan, kun muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleinen muoto ensimmäisen asteen polynomifunktiolle on   [br][br]  [math]\LARGE f(x)=kx+c,[/math][br]    [br]missä [color=#0000ff][i]k[/i]  on funktion kulmakerroin[/color] ja [color=#0000ff][i]c [/i]on funktion ja y-akselin leikkauspiste[/color]. Lineaarisen funktion [color=#0000ff]kuvaaja on suora[/color]. [br] [br]Alla olevalla appletilla voit tutkia parametrien vaikutusta funktion kuvaajaan. Parametrien arvoja voi vaihdella liikuttamalla liukukytkimiä. [br][br]
Kulmakertoimen [i]k[/i] merkki  selkeästikin vaikuttaa suoran kulkusuuntaan:[br][br][color=#0000ff] k > 0:        suora on nouseva[/color] [br][color=#0000ff] k < 0:        suora on laskeva.[/color] [br][br]Mikäli kulmakerroin on tiedossa, niin ensimmäsen asteen polynomifunktio voidaan määritellä yhden pisteen avulla. Jos tunnettua pistettä merkitään (x[sub]0[/sub], y[sub]0[/sub]), niin määrittämiseen voidaan käyttää kaavaa[br][br]  [math]\LARGE y-y_0=k(x-x_0)[/math].[br][br][color=#0000ff][br]Esimerkki 1.[/color] Määritä pisteen (-2, 1) kautta kulkeva suora, jonka  kulmakerroin on -3. [br][br][color=#0000ff]Ratkaisu 1.[/color] Nyt tunnettu piste  (x0, y0) on (-2, 1) sekä suoran kulmakerroin [i]k[/i] = -3.  Sijoittamalla edelliseen kaavaan saadaan  [br][br]  [math]\Large\begin{eqnarray} &y-y_0&=k(x-x_0)\\[br]&y-1&=-3[(x-(-2)]\\[br]\Leftrightarrow& y-1&=-3(x+2)\\[br]\Leftrightarrow& y-1&=-3x-6\\[br]\Leftrightarrow& y&=-3x-5\end{eqnarray}[/math][br]  [br][br]Kahden pisteen välille määritetty suora on yksikäsitteinen, joten suora voidaan määritellä näiden pisteiden avulla. Kulmakerroin kuvaa suoran kaltevuutta: mitä suurempi kulmakerroin (ilman etumerkkiä), sitä jyrkempi nousu tai lasku.
Tutkittaessa vieressä olevia kiiloja huomataan, että ensimmäisessä kiilassa  pystysuora nousu Δ[i]y[/i][sub]1[/sub]  on huomattavasti suurempi kuin jälkimmäisessä kiilassa, vaikka kiilojen pituus  on sama Δ[i]x[/i]. Laskettaessa suoran  [i]y[/i]-arvoja muuttujan [i]x[/i] avulla tämä asia huomioidaan kulmakertoimen  määrittelyssä. Muuttujan [i]x[/i] yhden arvon muutos aiheuttaa jyrkemmässä  suorassa suuremman muutoksen [i]y[/i] –arvoihin kuin loivemmassa suorassa.  Määriteltäessä kulmakerroin [br][br]   [math]\LARGE k=\frac{\Delta y}{\Delta x}[/math][br][br]saadaan jyrkkyys huomioitua oikein. Jos Δ[i]y[/i] on vähemmän kuin Δ[i]x[/i], niin suhde on alle yksi ja  x:n arvon muutos ei vaikuta niin paljoa y:n arvojen muutokseen.  Vastaavasti jyrkemmissä suorissa Δ[i]y[/i] on enemmän kuin Δ[i]x[/i] ja suhde on yli yksi ja vaikutus on  voimakkaampaa. [br]  [br]Alla olevassa appletissa voit vaihtaa pisteiden A ja B paikkaa. Päättele  samalla, kuinka funktion määrittely on muodostettu. [br]
Suora kahden pisteen avulla
Määriteltäessä suoraa kahden pisteen (x[sub]1[/sub],  y[sub]1[/sub]) ja (x[sub]2[/sub], y[sub]2[/sub]) avulla  Δy ja Δx saadaan suoraan pisteistä  eli [br] [br]  [math]\LARGE \textcolor{blue}{k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}.}[/math][br][br]  [br][color=#0000ff][br]Esimerkki 2.[/color]  Määritetään pisteiden (-2, 1) ja (3, 5) kautta kulkeva  suora. [br]  [br][color=#0000ff]Ratkaisu 2[/color].  Tunnetut pisteet ovat (x[sub]1[/sub],  y[sub]1[/sub]) = (-2, 1) ja (x[sub]2[/sub], y[sub]2[/sub])  = (3, 5).  Kulmakertoimeksi saadaan edellisellä kaavalla eli[br][br]  [math]\Large k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{5-1}{3-(-2)}=\frac{4}{5}.[/math][br]  [br][br]Nyt suoran yhtälöksi  saadaan [br] [br]  [math]\Large \begin{eqnarray}[br]&y-5&=\frac{4}{5}(x-3)\\[br] \Leftrightarrow & y-5&=\frac{4}{5}-\frac{12}{5}\\[br] \Leftrightarrow &y&=\frac{4}{5}x-\frac{12}{5}+5\\[br] \Leftrightarrow &y&=\frac{4}{5}x+\frac{13}{5}\end{eqnarray}[/math] [br]  [br]  [br]Suoran yhtälö voidaan antaa myös normaalimuodossa [math]\Large 4x - 5y + 13  = 0. [/math] Jos halutaan esittää suora funktion muodossa, vastaus annettaisiin  [br][br]  [math]\Large f(x)=\frac{4}{5}x+\frac{13}{5}.[/math][br][br][br][u]Esimerkki 3.[/u] Aloitettaessa paine on 6.0 MPa ja minuuttia myöhemmin 0 MPa. Jos paine on lineaarisesti riippuvainen ajasta, niin mikä on paine ajanhetkellä [i]t[/i] = 32 [i]s[/i].[br][br]Tunnetut pisteet ovat [math]\Large (t_0,\,p_0)=(0,\,6)[/math] ja [math]\Large (t_1,\,p_1)=(60,\,0).[/math] [br][br]Ts. [br][br]  [math]\Large \begin{eqnarray}[br]k&=&\frac{\Delta p}{\Delta t}=\frac{6-0}{0-60}=-\frac{1}{10}\\[br]\vspace{5mm}\\[br]p-p_0&=&k(t-t_0)\\[br]p-6&=&-\frac{1}{10}(t-0)\\[br]p&=&-\frac{1}{10}t+6.[br]\end{eqnarray}[/math][br] [br][br]Laskujen perusteella paine näyttäisi olevan lineaarisesti pienenevä, niin ajanhetkellä [i]t[/i] = 32 [i]s [/i] paine vaikuttaisi olevan [br] [br] [math]\Large p(32)=-\frac{1}{10}\cdot 32+6=2.8\;\text{ (MPa)}[/math][br]  
Ongelmia?
1.    Mistä sitten tiedät kumpi pisteistä on  (x[sub]1[/sub], y[sub]1[/sub]) ja kumpi on (x[sub]2[/sub],  y[sub]2[/sub])? [br][br][b]Vastaus[/b] on yksinkertainen:  ei mitään väliä, koska [br][br] [math]\Large \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=\frac{-(y_1-y_2)}{-(x_1-x_2)}=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}[/math].[br]   [br]2.    Mikä sitten on suoran määrittävässä yhtälössä  oleva piste (x[sub]0[/sub], y[sub]0[/sub])? [br][br][b]Vastaus[/b]: Ihan kumpi tahansa  annetuista pisteistä voi olla piste (x[sub]0[/sub],  y[sub]0[/sub]). Molemmathan ovat tunnettuja ja molempien on oltava ko.  suoralla. [br]
Suoran piirtäminen
1.    Jos suora piirretään funktion määrittelyn  avulla, saat lähtöpisteen vakiosta. Vakio on funktion ja [i]y-[/i]akselin  leikkauspiste. Jos tehtävässä on annettu piste, joka on suoralla, käytä  sitä. [br][br]2.    Siirry tästä pisteestä kulmakertoimen nimittäjän verran oikealle ja osoittajan verran joko alas- tai ylöspäin  kulmakertoimen merkin mukaisesti. Tästä saat toisen pisteen. [br][br]3.    Piirrä suora näiden pisteiden välille. [br]

Information: Lineaarinen funktio