Реални Броеви

Секој непериодичен бесконечен децимален број се вика ирационален број. Пример: Броевите   2,232332333 … , √2 , √3 , π,   се ирационални броеви. Множеството на ирационалните броеви се означува со I Множеството R = Q I се вика множество на реалните броеви. 1. ИНТЕРВАЛ Нека a,b ∈ R. Множеството од сите реални броеви што се наоѓаат меѓу броевите a и b се вика интервал. Броевите a и b се викаат краеви на интервалот. Ако краевите a и b му припаѓаат на интервалот се вика затворен ивтервал и се означува со: [а,b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b} Ако краевите a и b не му припаѓаат на интервалот, тој е отворен ивтервал и се означува со: (а,b) = {x ∈ R | a < x < b} Се употребуваат и следните интервали: [a , b) = { x ∈ R | a ≤ x < b } (a , b] = { x ∈ R | a < x ≤ b } [a , +∞) = { x ∈ R | x ≥ a } (a , +∞] = { x ∈ R | x ≥ a } (-∞ , a) = { x ∈ R | x < a } (-∞ , a) = { x ∈ R | x < a } (-∞ , +∞) = { x ∈ R }