Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөн

Тус програм дээр физикийн олон загваруудыг загварчлан үзүүлж болох юм байна. Үүнийг нэг болгож хэвтээ чигт шидэгдсэн биеийн хөдөлгөөний загварыг орууллаа.
Энэхүү загвар дээр анхны хурд V ба хэвтээ чигт шидэгдэх өнцөг альфа 2-ыг тохируулаад хугацаа t-г гүйлгэнэ.