Тодорхойлогч

Зохиогч:
Solongo
2-р эрэмбийн матрицын тодорхойлогчийг бодох