کاربرد خواص چهارضلعی ها

:نویسنده
setareh noorbakhsh
موضوع: چهارضلعی ها هدف: به کار بردن خاصیت لوزی و تشخیص خواص در جک های لولایی
شرح فعالیت: اگر فعالیت جک ماشین را انجام نداده اید. بهتر است ابتدا این فعالیت را انجام دهید. در شکل یک بازو می بینید که با اتصال چند لوزی به هم ایجاد شده است. برای دیدن محیط تعاملی، نرم افزار جاوا را از اینجا دریافت کنید. به این نوع بازوها، بازوی آکاردئونی گفته می شود، به حرکت لغزنده می توانید عملکرد این بازو را ببینید. به نظر شما چرا در ساخت این بازو از لوزی استفاده شده است؟ اگر در ساختمان این بازو از متوازی الاضلاع استفاده شده بود، چه اتفاقی می افتاد؟ کدام خاصیت لوزی است که باعث می شود بازو مستقیم حرکت کند؟