Funció de proporcionalitat inversa

Autor:
mvictmice
Exercici proposat per la Laura Sánchez i la Sara Méndez f(x) = k/(x+n)
ESTUDI D’UNA FUNCIÓ f(x) = k/(x+n) Per n=0. Funció de proporcionalitat inversa (hipèrbola equilàtera) És contínua o discontínua? Si és discontínua determina el punt de discontunuïtat Modifica els valors de k (k<0, k>0 i k =0) i observa què succeeix. Omple la taula següent: RECORREGUT DOMINI PERIODICITAT SIMETRIA SIGNES TALL AMB ELS EIXOS MONOTONIA K>0 K<0 K=0 I si modifiquem la n? Observa què succeeix quan n=-3 i n= 3. Quina és l’assímptota en cada cas? Estudia el creixement o decreixement de la funció quan k>0 i k<0.