تابع گویا

:نویسنده
setareh noorbakhsh
در شکل زیر نمودار یک تابع گویا را می بینید، که می توان با حرکت دادن نقاط سبز a و b و c و d و e و g در آن تغییر ایجاد کرد.
در اپلت زیر، ‌با تغییر پارامترهای موجود تابع قرمز رنگ را بر تابع بنفش منطبق كنید.