Lemma 06

Autor:
drypair
Lemma 06 Mějme půlkružnici nad průměrem AB. Bod C zvolíme na AB tak, aby |AC|:|CB|bylo 3 : 2 nebo v jiném předem určeném poměru. Půlkružnici nad AB vepíšeme půlkružnice nad AC a CB. Sestrojíme kružnici vepsanou, která má s každým ze tří oblouků jeden bod dotyku. V jakém poměru je průměr kružnice vepsané a původní půlkružnice|GH| ∶ |AB|?