Definicija sličnosti trokuta

Prikazana su dva slična trokuta: . Možete im pomicati vrhove. Možete pokazati ili sakriti duljine stranica i mjere kutova. Pomičite vrhove pa promatrajte što se događa sa stranicama ili kutevima.

Kada su dva trokuta slična? Zapišite definiciju svojim riječima. Dva su trokuta slična ako....

U donjem apletu izračunajte omjere preostalih dvaju parova stranica (tako da prvo kliknete na alat pa unesete račun b1/b, a isto tako i c1/c). Potom pomičite vrhove trokuta (naročito vrh B1).

Što uočavate kod izračunatih omjera? Zapišite svoj zaključak riječima: Ako su dva trokuta slična, tada...