Гүүгэл анги
GeoGebraГеоГебра анги

Үндсэн ухагдахуун

Геометр хувиргалтын үндсэн ухагдахуунтай танилцах хэрэгсэл 1. Хувиргалт бүрийг тус тусад нь үзээрэй. 2. Эргүүлэлт хувиргалтын салхин сэнсний эргэлтийн өнцөг a-г хөдөлгө. 3. Хувиргалтууд хоорондоо ямар ялгаатай байгааг ажиглаж дүгнэлт хий.
Даалгавар: 1. Салхин сэнснийг эргүүлэхэд 90, 180, 270, 360 градуст C оройн цэгийн координат хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? Хоорондын хамааралыг ол. 2. Параллель зөөлтөөр дүрс хэрхэн өөрчлөгдөж байна вэ? 3. Цаасан дээр тэгш хэмтэй ямар нэг дүрс зурна уу? 4. Гомотет хувиргалтын жишээ олно уу?