Ángulos central e inscrito e nunha circunferencia

Tema(s):
Ángulo
O ángulo inscrito nunha circunferencia é o que ten o vértice na circunferencia e os seus lados son secantes. O arco de circunferencia limitado polos lados do ángulo dise que é o arco que abrangue. O ángulo central correspondente é o que ten vértice no centro da circunferencia e abrangue o mesmo arco. Marca e desmarca seguidamente cada unha das dúas casas e logo marca as dúas para ver que o ángulo inscrito mide a metade que o central que abrangue o mesmo arco. Despraza libremente os puntos A, B e P.
Comproba coa calculadora que sempre o ángulo inscrito é a metade que o central correspondente. Como son todos os ángulos inscritos que abranguen o mesmo arco? Que acontece se o ángulo esta inscrito nunha semicircunferencia (os seus lados pasan polos extremos dun diámetro)? Que acontece se o ángulo inscrito é maior que 90º? Que acontece cos ángulos opostos dun cuadrilátero inscrito?