Pojam prizme

Uglata i obla geometrijska tijela. Prizma i piramida omeđene su samo mnogokutima i njih ubrajamo u uglata geometrijskatijela. Valjak, stožac i kugla omeđeni su i zakrivljenom plohom pa ih nazivamo obla geometrijska tijela.
Image
Geometrijsko tijelo omeđeno s dva usporedna i sukladna n-terokuta i s n paralelograma naziva se -terostrana prizma. Broj označava broj stranica (ili broj vrhova) jednog od supomenutih -terokuta. U slučaju =3 imamo sljedeću definiciju: „Geometrijsko tijelo omeđeno s dva usporedna i sukladna trokuta i sa tri paralelograma naziva se trostrana prizma. " U slučaju =4 imamo sljedeće definicije: "Geometrijsko tijelo omeđeno s dva usporedna i sukladna četverokuta i s četiri paralelograma naziva se četverostrana prizma.“  Usporedni sukladni -terokuti nazivaju baze (osnovke) prizme, a preostali likovi koji omeđuju prizmu i koji su paralelogrami nazivaju se pobočne strane ili pobočke prizme. Pobočke zajedno čine pobočje. Baze i pobočke prizme jednim imenom nazivamo strane prizme. Bridovi baze sada osnovni bridovi, a svi ostali pobočni bridovi. Točke u kojima se dodiruju bridovi prizme nazivaju se vrhovi prizme, a dužina koja je okomita na baze i kojoj su krajnje točke točke baza naziva se visina prizme.
Image