Copy of اشکال با تقارن چرخشی

:نویسنده
Samira, setareh noorbakhsh
:موضوع
تقارن
در شکل زیر یک نقطه ی آبی متحرک می بینید که مرکز دوران است و هم چنین نقطه ی سبزی را می بینید که اندازه ی زاویه ی دوران را تغییر می دهد.
فعالیت: برای چرخاندن شکل از نقطه ی متحرک سبز رنگ استفاده کنید. 1. در چه زاویه هایی از چرخش، شکل چرخیده بر شکل اصلی منطبق می شود؟ 2. برای اشکالی که این نوع تقارن چرخشی دارند، چه قانونی را می توان بیان کرد؟ 3. آیا شکل اصلی علاوه بر تقارن چرخشی، محور تقارنی دیگری دارد؟