Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EG15 Amplitud d'un angle

1. Dibuixa dos punts. 2. A partir d'aquests dos punts dibuixa un angle d'amplitud 30º 3. Mou els diferents punts i observa que l'amplada de l'angle no varia. Repeteix el procès per crear angles de 45º, 60º, 90º, 120º i 225º.