Fig 044

Angles entre dues paral.leles i una secant comú.